Tegevussuund 2 - Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine

Tegevussuuna üldine eesmärk on sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna raames aidata suurendada ranna- ja sisevete püügil kasutatavate kalasadamate kasumlikkust ning ajakohastada sadamataristut.

Sarnaselt eelmiste programmperioodiga toetatakse kalanduspiirkonnas kalasadamate uuendamisel esmase tähtsusega sadamaid ehk logistikakeskuseid: Võiste, Vana-Sauga, Liu, Lindi ja Suaru kalasadam. Uue sadamana lisandub strateegiasse esmase tähtsusega Japs kalasadam, mis on Pärnu linna piires üks olulisemaid lossimiskohti.

Teise kategooriasse kuuluvad sadamad, kus arendatakse välja kaasaegsed kala vastuvõtu võimalused koos esmakäitlemisega järgmistes kohtades: Sigatsuaru, Juheta, Vaala, Rannametsa, Võidu, Treimani, Peerni, Kastna, Värati ja Jaagupi.

Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine antakse toetust kalasadama pidajale:
1. ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
2. MTÜ, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50 % on punktis 1 nimetatud ettevõtjad;
3. SA, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest vähemalt 50 % on punktis 1 nimetatud ettevõtjate seaduslikud esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;
4. KOV üksus või KOV üksuse asutus;
5. KOV üksuse asutatud MTÜvõi SA, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi KOV üksusele.

Piirkonnas uuendamist vajavate kalasadamate nimistu on toodud lisas 11.6.

Taotlusvoorus eraldatakse toetust ühele taotlejale:
▪ Maksimaalne toetus 200 000 eurot

Toetuse määr:
▪ 100 % toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on KOV, KOV üksuse asutus, KOV üksuse asutatud SA või MTÜ, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi KOV üksusele;
▪ 80 % toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on kalandussektori MTÜ või SA;
▪ 50 % toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest punktides 1 ja 2 sätestamata juhtudel;
▪ Päikeseenergia kasutusele võtmisega seotud tegevuste elluviimisel on toetuse maksimaalne määr 50 % tegevuse abikõlblikest kuludest.