Pärnumaa Kalanduspiirkonna strateegia aastani 2030+

Pärnumaa kalanduspiirkonna visioon:

Aastaks 2035 on Pärnumaa kalanduspiirkonnas jätkusuutlik kalurkond. Rannakülades on säilinud töökohad ja väärtusahelapõhine traditsiooniline rannakalandus on elujõuline. Tagatud on vajalik kalaressurss ja ressursi efektiivne haldamine ning majandamine koos lisandunud väiketootjatega. Rannakalandus põhineb multifunktsionaalselt toimival sadamatevõrgustikul. Pärnumaa kalanduspiirkond on jätkuvalt Eesti rannakalanduse lipulaev koos puhta silmapiiriga, ressurssi majandatakse säästlikult ja võetakse ette meetmed elupaiga konkurentsi vähendmiseks.

Siin:
▪ on multifunktsionaalsete teenustega sadamad, mille tagamaal loodud koostöövõimalused atraktiivseks puhkuseks kaunis looduses, romantilistes rannakülades nii kohalikule elanikule kui turistile nii maal kui merel;
▪ tegelevad väikeettevõtjad kohalikust omapüütud kala väärindamissega ning selle aktiivse turustamisega, pakkudes piirkonnale omaseid maitseid sh nišitooteid;
▪ tegeletakse merelindude ja -imetajate aktiivse ohjamisega, mille tulemusena on nende arvukus viidud optimaalsele tasemele;
▪ tegeletakse kalade koelmualade taastamisega ning kunstkoelmute paigaldamisega;
▪ on traditsioonilised rannakülad, kus säilitatatakse rannakaluri elulaad koos tänapäevaste võimalustega;
▪ on kohalikud rannakalurid täiend- ning ümberõppe tulemusena leidnud täiendavaid väljundeid oma tegevuste mitmekesistamiseks ning taganud stabiilse lisasissetuleku ja rahavoo;
▪ on piirkonna arendustegevuses suurt tähelepanu pööratud rohe- ja sinimajandusele, kasutatud säästvat ning kestlikku mõtteviisi, märksõnadeks on kohalik toit ja maitseelamused kalast, mida pakuvad alati külalislahked randlased.

Piirkond otsustas rakendada kõigi kuue tegevussuuna elluviimist, seades eesmärgid strateegia elluviimiseks koos rahaliste vahenditega, milleks on perioodil 2023-2027 ca 4,5 miljonit eurot.


1. Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine – 35%

▪ 2030+ on kohapealne kalatöötlemine kasvanud, parandatud on kala töötlemis- ja/või hoiustamistingimusi, tegeletakse tootearendusega sh IT-lahendused, aktiivselt tegeletakse kala väärindamisega väärtusahelapõhiselt;
▪ 2030+ on tagatud kala ja kalatoodete kõrge kvaliteet, Pärnu kalanduspiirkonnast püütud kala on kättesaadav üle Eesti nii üritustel kui kaubandusvõrgus;
▪ 2030+ on piirkonna ettevõtjad kasutanud tootearendusel, töötlemisel/hoiustamisel keskkonnasäästlikke ja süsinikneutraalseid energialahendusi;


2. Sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine – 15%

▪ 2030+ on piirkonnas väljavalitud kalasadamad kaasajastatud taristuga ja varustatud lossimiseks vajalike seadmetega, pakkudes mitmekesised teenuseid sadamate sissetulekute suurendamiseks;
▪ 2030+ sadamate turvalisuse tagamine, kasutades kaasaegseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
▪ 2030+ on sadamates kasutusele võetud keskkonnasäästlikke ja süsinikneutraalseid energialahendusi sadamate kulude vähendamiseks;


3. Majandustegevuste mitmekesistamine – 30%
▪ 2030+ on rannakalanduse mikroettevõtjad mitmekesistanud oma tegevusi erinevates valdkondades väljaspool kalandussektorit, tagamaks aastaringne stabiilne rahavoog ning sissetulek;

4. Looduskeskkonna tingimuste parendamine – 5%
▪ 2030+ on tagatud vajalikud tingimused kalade koelmualadele ning panustatud on üldisesse keskkonnatingimuste parandamisse;


5. Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine – 10%
▪ 2030+ on kalanduspiirkonnas loodud vajalik avalik taristu turismi ja rekreatsiooni arendamiseks, piirkonna traditsioone ja identiteeti on tugevdatud läbi avalike ürituste, lastelaagrite korraldamisega tagatakse kalurite järelkasv;


6. Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine – 5%
▪ 2030+ on piirkonna rannakalurid omandanud vajalikud teadmised ja oskused oma ettevõtluse viimiseks uuele tasemele, korraldatud vajalikud õppereisid ning koolitused koostöö paremaks toimimiseks;
Tegevuste elluviimiseks korraldab tegevusrühm taotlusvoorud. Rannakalurid saavad lisaks meetme „Perioodi 2021-2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ kasutada ka teisi „Euroopa Merendus, kalandus ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021-2027“ vahendeid.