Pärnumaa Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+


Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia aastani 2020+ kajastab piirkonna arengueesmärgid ja tegevused kala väärindamiseks ja kalatoodete ning kala turustamiseks, ettevõtlustegevuste mitmekesistamiseks, kalasadamate uuendamiseks, koelmukohtade taastamiseks, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamiseks, kalandussektori rolli tugevdamiseks kohalikus arengus.

Strateegia koostamise käigus sõnastati Pärnumaa kalanduspiirkonna visioon, mis on:
Pärast 2020 on Pärnumaa kalanduspiirkonnas tagatud kalaressursi efektiivne majandamine, mis põhineb uutel logistikakeskustel ja lisandunud väiketootmisel, mis pakuvad pikenenud hooajal uusi töökohti. Toimib multifunktsionaalsete teenustega sadamatevõrgustik. Pärnumaa kalanduspiirkond on Eesti rannakalanduse lipulaev.

Piirkond otsustas rakendada kõigi viie tegevussuuna elluviimist ning samuti osaleda aktiivsel koostöömeetme rakendamisel.

 Tegevussuundadele on planeeritud eraldada vahendid järgmiselt:

  • Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine - 30%
  • Mitmekesistamine - 25%
  • Kalasadamate uuendamine - 30%
  • Koelmualade taastamine ja loomine - 5%
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuri-pärandi edendamine kalandus-piirkonnas - 10%

Tegevuste elluviimiseks korraldab algatusrühm taotlusvoorud. Koostöö tegevussuuna alt teeb algatusrühm tegevusi koos teiste kalanduspiirkondade algatusrühmadega või rahvusvahelisel tasandil teiste sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega.