Perioodi 2021-2027 Kogukonna juhitud arengu toetus

 Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” (edaspidi rakenduskava) meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” raames antava kohaliku tegevusrühma toetuse, kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse ja projektitoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord, nõuded kohaliku tegevusrühma ja kohaliku arengu strateegia kohta ning strateegia esitamise, hindamise ja heakskiitmise täpsem kord.

Määruse täistekst on leitav siit: www.riigiteataja.ee/akt/119102023013