Tegevussuund - 6 Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine

Tegevussuuna üldine eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ranna- ja sisevete kalurite kutseoskuste arendamisele ning võimaldavad kaluritel hakata tegutsema muudel tegevusaladel peale kalanduse.

Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine tegevussuunas antakse toetust:
▪ MTÜ või SA;
▪ Ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba.;

Toetuse määr:
▪ 90 % MTÜ või SA;
▪ 50 % kalandussektori ettevõtja.

Taotlusvoorus eraldatakse toetust ühele taotlejale:
▪ Maksimaalne toetus projekti kohta on planeeritud 40 000 eurot