Tegevussuund - 1 Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine

Tegevussuuna üldine eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad suurendada rannakalurite sissetulekuid.

Vee-eluressursside väärindamise ja turustamise tegevussuuna alt antakse toetust:
1. mikroettevõtjale, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba § 41 lg 1 ja ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse 51 lõike 1 tähenduses
2. kalandussektori tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis kalandussektori mikroettevõtjat, kes kehtivat kaluri kalapüügiluba § 41 lg 1 ja ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse 51 lõike 1. Vaata lisaks www.riigiteataja.ee/akt/119102023013  

Antud tegevussuuna alt ei toetata vesiviljelustoodete töötlemist kuna nende toetamiseks on välja töötatud teised meetmed.


Taotlusvoorus eraldatakse toetust ühele taotlejale:
▪ Maksimaalne toetus 100 000 eurot

Toetuse määr:
▪ 80 % - tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis mikroettevõtjat, kes tegelevad väikesemahulise rannapüügiga ja kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;
▪ 70 % - mikroettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ja kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
▪ Päikeseenergia kasutusele võtmisega seotud tegevuste elluviimisel on toetuse maksimaalne määr 50 % tegevuse abikõlblikest kuludest.