Kalandusturu korraldamise seadus

Kalandusturu korraldamise seaduses sätestatakse kalandusturu korraldamise abinõud, nende rakendamise alused ja kord, riikliku ja haldusjärelevalve teostamise alused ja ulatus ning vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest

Seaduse täistekst on leitav www.riigiteataja.ee/akt/126092023002