Toetuse esitamiseks vajalikud dokumendid

 Projektitoetuse taotleja esitab Kalanduskogule toetuse menetlemiseks järgmised dokumendid:

 1. projektitoetuse taotlus vastav tegevussuund.

 2. projektitoetuse taotlejaga äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustava isiku ning projektitoetuse taotlejaga konkurentsiseaduse § 2 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood; (taotluse punkt 1.1.) 

 3. hinnapakkumused koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse või ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust;

 4. hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui projektitoetuse taotleja on hankija riigihangete seaduse tähenduses;

 5. ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, ning asjakohase ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud dokumendid on ehitusseadustiku alusel nõutud;

 6. dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, sealhulgas mootorsõiduk, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;

 7. keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;

 8. kinnitus, et projektitoetuse taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust. Kinnitus antakse selle kohta, et toetuse taotleja ei ole toime pannud ühtse kalanduspoliitika (ÜKP) õigusnormide tõsist rikkumist, näiteks kalapüügieeskirjas toodud nõuete rikkumist, samuti keskkonnaalast rikkumist. Samuti ei tohi taotleja olla toime pannud pettust seoses eelmise rahastamisperioodi (EKF) ja käesoleva rahastamisperioodi (EMKF) toetuste taotlemisel ja saamisel; (taotluse punkt 1.3.)

 9. kui projektitoetust taotletakse kolmanda tegevussuuna (kalasadamate uuendamine) tegevuse elluviimiseks, esitatakse kalasadama plaani ärakiri, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia;

 10. neljanda suuna (koelmualade loomine või taastamine) puhul esitatakse lisaks eelpool toodud asjakohastele dokumentidele veel järgmised dokumendid:

 • avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus;
 • keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkuse kohta;
 • põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal;
 • maaomaniku luba koelmuala luua või taastad

    11. Kui projektitoetuse taotleja ei ole PRIA klient, peab ta ennast kliendiks registreerima. Avaldus PRIA          registrisse kandmiseks