Tegevussuund 2 - majandustegevuse mitmekesistamine

Investeeringuid toitlustuskoha arendamiseks toetatakse maksimaalselt 25 000 eurot projekti kohta ja Pärnu linnas baseeruva toitlustuskoha projekti toetatakse maksimaalselt 15 000 eurot. Toitlustuskoha rajamise ehitusinvesteeringuid toetatakse maksimaalselt 60 000 euroga projekti kohta, sealjuures toetatakse kokku kuni nelja piirkonnas (välja arvatud Pärnu linn, Pärnu linna kui asustusüksuse piires) asuvat projekti. Turistide teenindamiseks maastikusõiduki soetamist toetatakse maksimaalselt 10 000 eurot projekti kohta. Toetatav on ainult 1 (üks) sõiduk programmperioodi jooksul ühele taotlejale. Maastikusõiduki lisavarustus on toetatav ainult koos maastikusõiduki soetamisega ühe ja sama projekti raames.
Investeeringuid kohalikul toormel baseeruva väiketootmise va kalatoodete tootmine arendamiseks toetatakse maksimaalselt 60 000 eurot projekti ning taotleja kohta programmperioodil.


Maastikusõiduki soetamine on toetatav ainult ARK registris registreeritava sõiduki soetamisel. Maastikusõiduk peab vastama „Liiklusseadus“ § 157 lõigetele 3 ja 4 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. Juuni 2011.a määruse nr 52 „Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ § 3 punkt 4 ja 6 maastikusõidukite kategooria MS1 lindi laius on vähemalt 500 mm ja MS2 kategooria sõiduki ostmise kulu.


Tegevussuuna all ei toetata N, M, L ja T kategooria mootorsõidukeid, veesõidukitest jetti

Taotlejaks võib olla:

  • Kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist püügiõigust ja tegutseb rannakalanduses – toetus 70%
  • Ettevõtja ainult kalandus- või merendustegevusteks – toetus 50%