2021.a. II taotlusvoor 1-7. september

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2021.a. II taotlusvooru 01. septembril 2021.a.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 01.-07. september (kuni kl 23.59) 2021.a läbi e-pria järgmisel lingil: https://epria.pria.ee/login/#/login
Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee. Juhendi leiab ka https://kalanduskogu.ee/abimaterjal-toetuse-taotlejale
2021.a. II taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+” tegevussuundades:

Tegevussuund Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 100 377,71
Mitmekesistamine 122 040,61
Kalasadamate uuendamine 40 000,00
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas
20 000,00
KOKKU 282 418,32

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.
Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.
Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, juhend projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs http://kalanduskogu.ee/juhend-taotlejale , Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.

Nõustamiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks palun pöörduda info@kalanduskogu.ee või telefonil +372 523 6227, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevjuht Esta Tamm poole.