2020.a. II taotlusvoor 01-07. september

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2020.a. II taotlusvooru 01. Septembril 2020.a.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 01.-07. september (kuni kl 23.59) 2020.a läbi e-pria järgmisel lingil: https://epria.pria.ee/login/#/login

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee. Juhendi leiab ka https://kalanduskogu.ee/abimaterjal-toetuse-taotlejale

Tegevussuund Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 450 813,16
Mitmekesistamine 301 667,15
Kalasadamate uuendamine 106 612,07
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine kalanduspiirkonnas
127 587,54
Kokku 986 679,92

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.


Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.


Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, juhend projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs http://kalanduskogu.ee/juhend-taotlejale , Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.