2020.a. I taotlusvoor 10-20. veebruar

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu avab 2020.a. I taotlusvooru 10. Veebruaril 2020.a.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada 10.-20. veebruar (kuni kl 23.59) 2020.a läbi e-pria järgmisel lingil: epria.pria.ee/login/#/login

Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, siis palume ühendust võtta PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee. Juhendi leiab ka kalanduskogu.ee/abimaterjal-toetuse-taotlejale

2020.a. I taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+” tegevussuundades:

Tegevussuund Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 270 000,00
Mitmekesistamine 270 000,00
Kalasadamate uuendamine 79 890,35
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine kalandus-piirkonnas
130 000,00
KOKKU 749 890,35

Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.


Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, nõuab LLKK vajalike andmete ja dokumentide esitamist.


Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 5. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, juhend projektitoetuse taotluse täitmiseks e-PRIAs kalanduskogu.ee/juhend-taotlejale , Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.