Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine

 Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ eesmärgiks on kalanduspiirkondade jätkusuutlik arendamine.

Kehtiva seaduse leiad siit www.riigiteataja.ee/akt/130082017013